Setting E-Sataban
/


เพิ่มผู้ใช้งาน
เลขผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน
สถานะผู้ดูแล แก้ไข ลบ
ชนิดหนังสือ
ชื่อชนิดหนังสือ
แก้ไข ลบ
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือรับรอง
หนังสือคำสั่ง
หนังสือประกาศ
หนังสือรับกลาง
ทะเบียนหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ทะเบียนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
ทะเบียนรับสำนักปลัด
ทะเบียนหนังสือรับรอง
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือรับรอง
หนังสือคำสั่ง
หนังสือประกาศ
หนังสือรับกลาง
ทะเบียนหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ทะเบียนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
ทะเบียนรับสำนักปลัด
ทะเบียนหนังสือรับรอง
รายชื่อ ผู้ส่ง-ผู้รับ
รายชื่อผู้ รับ-ส่ง
แก้ไข ลบ
นายสมมุติ
111