สืบค้นข้อมูล

สืบค้นจากหมายเหตุ:

1. หนังสือทะเบียนรับสามารถค้นหาได้ในแค่กองงานของตนเองเท่านั้น
2. หนังสือทะเบียนส่งสามารถค้นหาได้ทั้งหมดภายในหน่อยงาน และ สามารถ copy ข้อมูลไปยังหนังสือทะเบียนรับหรือส่งได้
3. สามารถสืบค้นได้จอก ID SYTEM CODE, ที่หนังสือ, เรื่องหนังสือ
To Do list
  • SEARCH