ออกที่หนังสือส่ง


ฟอร์มทะเบียนหนังสือส่งตั้งค่าหนังสือ
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่

ทั่วไป
ดำเนินงาน
ทั่วไป
ดำเนินงาน

ปกติ
ลับ
ลับมาก
ลับที่สุด
ปกติ
ลับ
ลับมาก
ลับที่สุด

ปกติ
ด่วน
ด่วนมาก
ด่วนที่สุด
ปกติ
ด่วน
ด่วนมาก
ด่วนที่สุด