รายการหนังสือรับกลาง
เลขทะเบียนรับ
ที่
ลงที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฎิบัติ
หมายเหตุ